Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Domov sv. Anežky

- Domov se zvláštním režimem

Kapacita: 16 lůžek.

Poslání Domova

 • Posláním Domova je podporovat a udržovat u uživatelů, co nejvyšší možnou míru soběstačnosti
 • Vytvářet podmínky pro pocit jistoty a bezpečí
 • Podpora kontaktů uživatele s rodinami a okolím
 • Navazovat na dosavadní vědomosti a zkušenosti uživatelů
 • Domov se snaží o individuální přístup k uživatelům i s využitím tradičních křesťanských hodnot

Cíle služby

 • Zajistit bezpečné prostředí, podporovat orientaci u uživatelů, umožnit pohyb uživatel mimo prostory Domova
 • Podporovat soběstačnost uživatelů při realizaci úkonů, které si již uživatelé nemohou zajistit sami
 • Aktivizovat uživatele na základě jejich životních příběhů
 • Péče o duchovní potřeby uživatelů
 • Poskytovat službu pracovníky, kteří jsou proškoleni v přístupech k uživatelům s demencí

Cílová skupina

 • Službu poskytujeme osobám starším 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí Alzheimerova typu nebo jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí na oddělení se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • Tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb

Službu neposkytujeme:

 • Osobám, které svým chováním narušují kolektivní soužití
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým potřebám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo které trpí závažnou akutní infekční nemocí
 • Osobám, které trpí úplnou hluchotou a slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace

Zásady poskytované služby

 • Přistupovat ke každému s trpělivostí, vstřícností, pochopením a laskavostí
 • Zásada diskrétnosti a rovnocennosti
 • Plnit svěřené úkoly zodpovědně
 • Vzájemná spolupráce v pracovním týmu
 • Úcta ke křesťanským hodnotám

Odkazy kongregace

 Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě