Domov svaté Anežky

Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - Velký Újezd

Domov pro seniory ve Velkém Újezdě

 

Domov svaté Anežky - domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem ve Velkém Újezdě

 

Náš cíl

Cílovou skupinou dle § 49 zák. 108/2006 Sb. jsou osoby, které se zejména pro svůj věk ocitly v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je přizpůsobeno péči o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto je pak zvláště vhodné pro ty, kdo upřednostňují klidné prostředí uprostřed přírody a možností duchovního zázemí.

Cíle:

  • respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky, názory, životní hodnoty
  • umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity
  • udržet co možná nejdéle a co možná nejvyšší soběstačnost klienta a tím i kvalitu jeho života
  • vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času, podporovat zájmy a aktivity klientů
  • nabídnout naději a smíření s Bohem i s lidmi
  • být nablízku těm, kdo trpí kdo se cítí opuštění a doprovázet je v posledních chvílích jejich života
  • informovat zájemce i klienty o nabízené sociální službě včetně podmínek poskytování a cen

Služby nejsou určeny pro ty, kteří ohrožují sebe samotné nebo své okolí, narušují společné soužití, jejichž psychický stav vyžaduje pobyt v zařízení se zvláštním režimem, osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách, osobám trpícím akutním infekčním onemocněním, jakož ani těm, jejichž osobní cíle nejsou realizovatelné v rámci možností Domova nebo osobám nerespektujícím Domácí řád Domova.

Odkazy kongregace